A KO-DO PHARMA Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak, vagy Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy szóbeli és írásbeli panasszal is élhet a Szolgáltató felé, amennyiben fogyasztónak minősül, úgy online is benyújthatja panaszát az ODR linken keresztül, továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint az illetékes járási hivatalhoz is fordulhat panaszával.

A Vásárló a Szolgáltatónak szánt panaszát az webshop.corvinuspatika@gmail.com e-mail címen, szóban +3612150240 telefonszámon keresztül, továbbá a székhelyre (1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.) feladott postai levél útján is közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak személyesen átadja, telefonon tett panasz esetén legkésőbb a válasszal egyidejűleg, a panasztételétől számított 30 napon belül elektronikusan elküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

Amennyiben a Vásárlónak problémája merülne fel, akkor az Európai Bizottság által biztosított online vitarendezéssel is élhet, amellyel kapcsolatos részletes leírást itt találja. Az online vitarendezés elindítását itt teheti meg.

A Vásárló a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, a Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A fogyasztónak minősülő Vásárló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület előtt, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület előtt kezdeményezheti. A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei itt érhetők el. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefon: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; honlap: https://bekeltet.bkik.hu/).

A békéltető testületi eljárások további információi itt érhetők el. A kérelmek benyújtásáról itt tájékozódhat bővebben.

A Vásárló fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége ezen a linken érhető el.